Jazzy (12)


Taken too soon, sleep tight.

- Rozanne White